Tinguhaa ang manghatud kanato ngadto sa Kalinaw

 

Ngadto sa Tanang Katawhan nga Maayo’g Kabubut-on:

 

Kami, ang mga Katolikong Obispo sa Mindanao, nagapadangat niining pamahayag ngadto sa matag Mindanawon. Sa sinugdanan, buot kaming motubag sa gipangayo sa among mga Katolikong magtutuo nga giya pastoral kalabot sa isyu sa Martial Law.

Nagaampo kita alang sa tanang mga nangamaty nga inosenteng biktima sa Marawi ug nangamuyo kita sa Ginoo sa pagpanalipod sa tanang mga pamilya nga nangagiw ngadto sa adunay kasegurohan.

Atong gihukman isip dakung sala ang mga buhat sa terorismo nga maoy nakakalas og dagahang mga inosenteng kinabuhi, pagpangsunog sa kabalayan, mga edispisyo publiko, apil na ang usa ka Protestanteng dormitoryo sa tulunghaan ug ang Katolikong Katedral.

Among gipakasala ang walay katarungan nga pagdagit sa mga magtutudlo ug mga lumilihok sa Simbahan. Nagaampo kita alang sa kasegurohan sa tanang mga gidagit, apil na sila si Padre Teresito Suganob ug mga kawani sa Simbahan. Nagahangyo kami sa mga nagdagit kanila nga dili sila pasipad-an, ug nga buhi-an silang tanan. Samtang ang mga biktima nangalisang sa kamatayon, nakabaton usab sila’g kaisog sa paghalad og labing dakung pagsaksi alang kang Kristo.

Among gipalanug sa labing kusog ang among pagkondena sa terorismo sa tanang mga panagway niini. Kini usa ka ideolohiya nga supak gayud sa mga gituohan sa bisan unsang relihiyon sa kalinaw. Labi pang ngil-ad kini nga terorismo nga gipasiugdahan sa panahon kanus-a ang atong mga igsuong Muslim nangandam alang sa balaang bulan sa Ramadhan. Ang terorismo nagatuis ug nagsukwahi sa matuod nga kahulogan sa bisan unsang relihiyon. Kini nakaguba sa maangayon nga panagsandurotay sa katawhan sa nagkadaiyang pagtuo. Ang terorismo nakatukod og usa ka kalibutan sa pagduda ug pagpihig, sa kasilag ug pagdumot.

Ang Presidente sa Pilipina mitubag sa krisis sa Marawi pinaagi sa pagpakanaug og Martial Law alang sa tibuok Mindanao. Daghanan ang misaway niining gimbut-an isip pagpabalik sa mga kalisangan sa miagi na nga diktadoryang pagdumala. Ang uban midapig niini isip hukum nga gikinahanglan.

Nasayud kita nga ang mga suliran sa kalinaw ug kahapsay, sa nagapadayon nga pagpanghasi sa ubang mga rebeldeng grupo, sa mga problema sa krimen ug droga, sa pangurakot ug pagka-ut-ut (corruption and underdevelopment), mikuyanap sa tibuok Mindanao. Ang mga suliran sa Mindanao milapaw sa mga utlanan sa dakbayan sa Marawi.

Ang atong mga Katolikong magtutuo nagahangyo kanato og giya pastoral mahitungod sa Martial Law. Kita giniyahan sa Balaang Kasulatan ug sa mga pagtulon-ang sosyal sa Simbahan. Si San Pablo nagtudlo kanato : “tinguhaa ang unsay maghatud kanato ngadto sa kalinaw” (Rom. 14: 19).

Ang Martial Law usa ka paagi kung wala na’y lain pang kadangpan. Nagasunod ba kini mga prinsipyo moral? Dili na ba mahimo ug wala na ba’y sangputanan ang uban pang mga pamaagi sa pagsulbad sa mga grabe ka lawom ug lapad nga suliran sa Mindanao? Ang mga positibo nga bunga sa Martial Law mas bug-at ba kay sa mga dautang mahitabo. Anaa bay dakung purohan sa kalampusan? Magpasiugda ba kini’g kultura sa pagkamaakohon (culture of accountability) ug magwagtang ba kini sa kultura sa pagpanghinggawas-sa-sala (culture of impunity)? Magpadagsang ba ang Martial Law og mga pagpangyatak sa tawhanong katungod? Maabusahan ba ang Martial Law alang sa mga dautang katuyoan?

Ang mga tubag niining mga pangutana anaa sa tagsatagsa ka panghunahuna. Daghan ang atong mga kahadlok. Apan, sa kasamtangan, wala pa kita’y igo nga kapasikaran alang sa hingpit nga pagsalikway sa pagpakanaug sa Martial Law isip supak sa moralidad. Hinoon, dayag kaayo ang atong pag-uyon nga ang Martial Law usa lamang ka temporaryong kondisyon.

Atong isalikway ang bisan unsang pang-abuso sa Martial Law, ug sama sa nangagi dayag nga isalikway nato kung kini nagasunod sa dalan sa kadautan. Kinahanglan kitang magmabinatayon.

Among giaghat ang tanan sa pagpabilin nga mabugnawon atubangan sa Martial Law, masinugtanon sa matarung nga mga sugo sa awtoridad nga subay sa balaod, ug dili magpasiugda’g mga buhat sa kabangis. Nagahangyo kami sa pangagamhanan sa pagwagtang sa tanang mga hinungdan sa terorismo, sama sa kapobrehon ug kawalay kaangayan, pinaagi sa matarung ug maakuhon nga pagdumala nga nakatutok lamang sa kaayohan sa tanan.

Ang tumong sa matag relihiyon mao man ang kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa langit. Magkahiusa kita sa pagpaninguha sa unsay maghatud kanato sa kalinaw. Ang tanang mga relihiyosong magtutudlo ug pangulo magkahiusa sa pagsumpo sa tanang buhat padulong sa terorismong ideolohiya. Managhiusa kita sa paglihok padulong sa kalinaw. Mag-ampo kita alang sa kalinaw ug magbudlay kita alang sa kalinaw.

Ang Diyos manalangin unta sa katawhan sa Marawi. Ang Diyos manalangin unta sa tanang Mindanawon.

Uban sa pag-uyon sa mga Obispo sa Mindanao,
+Orlando B. Cardinal Quevedo, O.M.I.
Arsobispo sa Cotabato
26 Mayo 2017

 

Share This